CO2aq/HCO3- pKa = 6,35 HCO3-/CO32- pKa = 10,3 CaCO3 pKs = 8,5